^do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Covid 19

Aktualizacja procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii Covid – 19 w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach przygotowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Organizacja pracy przedszkola:

 • Grupa dzieci wraz z opiekunem, w miarę możliwości, będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 • Do grupy dzieci przyporządkowani będą, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
 • W sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie myte, czyszczone lub dezynfekowane.
 • Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 • Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • W miarę możliwości organizacyjnych zapewniamy taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze, wykorzystanie dwóch wejść).
 • Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 • Rodzice dzieci nowo przyjętych i dzieci 3 letnich mogą wchodzić z dziećmi do szatni w okresie adaptacyjnym (do 8 tygodni), z zachowaniem zasady - 2 rodziców z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzic/opiekun/osoba upoważniona przyprowadza dziecko w wieku 3, 4, 5 i 6 lat tylko do drzwi wejściowych. Dzieci odbierane są przy drzwiach przez wyznaczonego pracownika przedszkola i odprowadzane do szatni, a następnie do sali, z zachowaniem zasady, że w szatni może przebywać maksymalnie 4 dzieci. W tym czasie pozostali rodzice z dziećmi oczekują przed wejściem do przedszkola zachowując dystans społeczny min 1,5 m.  
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Przebywanie osób trzecich w placówce jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji z przedszkolem jest zobowiązany do podania numerów kontaktowych.
 • Po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, pracownik sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym najczęściej po przyprowadzeniu dziecka do placówki. Temperatura ciała mierzona na czole nie powinna przekraczać 37.3°.
 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich, na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, na pobliskim terenie rekreacyjnym.
 • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem w miarę możliwości korzystają z niego dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.  
 • Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości zostanie zabezpieczony przed używaniem.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przed wejściem do przedszkola obowiązuje obligatoryjny nakaz skorzystania z płynu dezynfekującego przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 • Obowiązuje regularne myci rąk wodą z mydłem przez dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • W przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Dezynfekcję przestrzega się ściśle z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji, szczególnie z przestrzeganiem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji, najczęściej w czasie nieobecności dzieci.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki na usta i nos.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Zapewniamy bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Dzieci korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych i spełniających warunki szczególnej higieny: wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub są wyparzane.
 • Od dostawców cateringu wymagane są pojemniki i sztućce jednorazowe.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 • Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • W przedszkolu znajduje się wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 • Przygotowano procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która uwzględnia  następujące założenia:
 1. Pracownicy/obsługa przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu  procedurami oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 4. Ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zastosowano będą wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

  Rodzice, opiekunowie prawni

 • Rodzice są zobligowani  do  poinformowania,  w  jakich  godzinach  dziecko  będzie przebywać w przedszkolu w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 • W celu zminimalizowania zagrożenia Rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonej przez przedszkole przestrzeni.
 • Rodzice wyrażają zgodę  na  pomiar  temperatury  dziecku  termometrem bezdotykowym przez pracowników Przedszkola.
 • Rodzice zobowiązuję się  do  stałego  i  bieżącego  informowania  o  stanie  zdrowia swojego  dziecka, a w przypadku  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obligują się do nieprzyprowadzania dziecka do przedszkola. 
 • Rodzice zobowiązują się do podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie  akceptując                     i  zobowiązując  się  do  przestrzegania niniejszej procedury.
 • Oświadczenie i deklaracje stanowią Załącznik do niniejszej procedury.

Postanowienia końcowe

 • Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu do czasu ich odwołania.
 • Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337) wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. Oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszej procedury.
 • Rodzice/opiekunowie prawni akceptują i zobowiązują się do przestrzegania niniejszej procedur

 

deklaracja rodzica

 • Oddział Komorniki ul. Szkolna 4    tel. 77 466 85 60
 • Oddział Dobra ul. Szkolna 43        tel. 77 466 82 98
 • Oddział Pisarzowice 80                 tel. 77 466 82 43
 • Oddział Zielina ul. Prudnicka 8      tel. 77 466 84 41
 • Oddział Dziedzice ul. Szkolna 4    tel. 77 466 84 46
 • Oddział Racławiczki ul. Polna 15   tel. 77 466 89 23

bip

Copyright © 2022. Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach Rights Reserved.