Język nowożytny – język angielski

mgr  Aneta Niedzwiedź

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

mgr Zuzanna Kamińska
mgr Irena Keiser – Wojciechowska

mgr Maria Kostka

mgr kornelia Rother – Strzykała

Zajęcia z katechezy

mgr Sandra Żurek
mgr Teresa Kowolik

Zajęcia logopedyczne

mgr Kornelia Rother – Strzykała

mgr Jessica Wingert

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Aleksandra Musioł – Kurek
mgr Ewelina Świerzy
mgr Joanna Kraszoń – Domagała
mgr Kinga Łapszyńska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Dorota Projzner

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

mgr Aleksandra Musioł – Kurek

mgr Dorota Projzner