Oświadczenie o dostępności cyfrowej

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej znajdującej się pod adredem www.przedszkolestrzeleczki.pl zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Niniejsze strona internetowa jest zgodna z następującymi standardami:

  • WCAG 2.0 poziom AA
  • HTML 5
  • CSS3
  • JavaScript ( jQuery 1.11.2)
  • PHP 7,4

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiszowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 01.02.2021 na podstawie informacji dostarczonej przez projektanta strony. Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia 01.02.2021 r.
Wszelki nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowanie o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy UE 2016/2102 można kierować telefonicznie (tel.77466 81 67), elektronicznie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub listownie do Dyrektora  Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach 47-364 Strzeleczki ul. Dworcowa 3

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej

Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach  z siedzibą w przy ul. Dworcowej 3, 47-364 Strzeleczki, reprezentowane przez Panią Annę Zamojską - Nocoń – Dyrektora.

2. Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach jest Pan Artur Jacek.

3. W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z administratorem za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 77-4668167.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1148) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. Dane osobowe osób działających w imieniu opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie ich zgody.

5. Dane osobowe dzieci będą udostępniane wyłącznie organom lub podmiotom publicznym działającym w procesie opiekuńczo - wychowawczym na podstawie przepisów prawa, w tym kształtującym politykę edukacyjną państwa. Ponadto dane mogą być ujawnione następującej kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: medyczne, informatyczne, kadrowo - księgowe, doradcze, audytowe, kontrolne.

6. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celach:

  • rekrutacji;
  • wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664;
  • gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody;

7. Państwa dane osobowe oraz podane przez Państwa dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres pobytu w celu edukacji w placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w szczególności wynikających z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym. Ze względu na fakt, że część danych może być przetwarzanych na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych oraz danych osobowych Państwa dzieci przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażoną zgodę mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem tel. 77-4668167, adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając żądanie na adres siedziby administratora.

10. W każdym przypadku przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych dzieci jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i każdy opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie jego dziecka do przedszkola zobowiązany jest do podania tych danych dla potrzeb wypełnienia obowiązku edukacyjnego.

12. Dane osobowe osób działających w imieniu opiekunów prawnych podawane są dobrowolnie, jednakże w przypadku braku podania tych danych osoba ta, nie będzie mogła działać w imieniu opiekuna prawnego, np. odebrać dziecka z przedszkola.

13. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.